Oferta

Od koncepcji przez projekt do wdrożenia.

Firma AURA Plus Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem oferującym kompleksową usługę w zakresie projektowym oraz wykonawczym. Świadczącą usługi w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, technologicznych, elektrycznych i teletechnicznych, przeprowadzająca audyty energetyczne, zajmująca się nadzorami budowlanymi i kierowaniem robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi a także realizująca ciekawe aplikacje wykonawcze.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.

Instalacje elektryczne

Zobacz więcejZwiń

W związku z postępującym rozwojem branży elektrycznej i elektroenergetycznej nieustannie podążamy za najnowszymi trendami technologicznymi jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Nasz doświadczony zespół posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiadamy niezbędne certyfikaty z systemów fotowoltaicznych potwierdzone uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zaprojektujemy dla Państwa:

 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Instalacje elektryczne niskiego napięcia
 • Instalacje elektryczne średniego napięcia
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Stacje transformatorowe
 • Stacje rozdzielcze
 • Zasilanie gwarantowane (UPS, agregaty prądotwórcze)
 • Instalacje oświetlenia podstawowego
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Oświetlenie uliczne
 • Oświetlenie zewnętrzne obiektów
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Szafy rozdzielcze nn-0,4 kV
 • Szafy rozdzielcze SN-15 kV
 • Układy automatyki i sterowania
 • Przyłącza elektroenergetyczne nn-0,4kV i SN-15kV

Operaty wodnoprawne

Zobacz więcejZwiń

Wykonujemy opracowania operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Opracowanie w formie opisowej i graficznej z zapisem na elektronicznym nośniku danych, w zakresie dostosowanym do rodzaju działalności.

Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest na usługi wodne, obejmujące:

 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych,
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
 • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
 • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Sieci i przyłącza

Zobacz więcejZwiń

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz elektryczne są ważnym elementem uzbrojenia terenu w pobliżu nieruchomości Inwestora, ponieważ umożliwiają wykonanie przyłączy zapewniających doprowadzenie wody, energii elektryczne i gazu do instalacji projektowanego lub istniejącego budynku oraz odprowadzenie ścieków.

Oferujemy wykonanie projektów sieci i przyłączy w pełnym zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy:

 • instalacji wodociągowej,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • instalacji kanalizacji wód opadowych,
 • instalacji gazowej,
 • instalacji elektrycznej
 • instalacji teletechnicznej
 • instalacji zbiornikowej LPG dla domów jednorodzinnych lub obiektów komercyjnych.

W ramach opracowania oferuję również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w celu umożliwienia wykonania sieci, m.in.:

 • uzgodnienie trasy w pasie drogowym,
 • uzgodnienie tras przyłączy w Geodezji – ZUDP (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych),
 • uzyskanie zgody na wejście w tereny drogowe,
 • uzyskanie uzgodnienia u odpowiedniego gestora sieci
 • uzyskanie koniecznego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Nadzory budowlane

Zobacz więcejZwiń

Oferujemy Naszym klientom doradztwo inżynieryjne i praktyczną wiedzę ekspercką w połączeniu ze znajomością lokalnych uwarunkowań, międzynarodowych standardów pracy oraz indywidualnym podejściem do Klienta. Posiadamy uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych bez ograniczeń.

Do naszych obowiązków należy:

 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;
 • kontrola rozliczeń oraz dokumentacji projektowej;
 • przygotowywanie zadań inwestycyjnych i remontowych poprzez min. szacowanie wartości, sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • współpraca w tworzeniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą PZP);
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramu powierzonego zadania;
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • przygotowywanie sprawozdań z postępu realizacji zadań;
 • kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;
 • udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje budynków i instalacji;
 • udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów inwestycji;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków.

Instalacje wentylacji mechanicznej

Zobacz więcejZwiń

Wentylacja to nic innego jak wymiana powietrza, zazwyczaj pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna wszędzie tam gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta, oraz tam gdzie wymagają tego różne procesy technologiczne.

Powietrze które dopływa z zewnątrz zapewnia wymianę powietrza zużytego na świeże. Jeżeli zależy Tobie na zapewnieniu najwyżej jakości powietrza w Twoim obiekcie, odezwij się do nas, a zaprojektujemy jeden z wielu układów wentylacji mechanicznej, który wcześniej wybierzmy i dostosujemy do Twoich potrzeb.

 • Rekuperacja powietrza w domkach jednorodzinnych,
 • wentylacja mechaniczna w budynkach: szkolnych, biurowych, kulturalnych, przemysłowych,
 • wentylacja miejscowa: odciągi, okapy, digestoria,
 • wentylacja odpylająca.

Instalacje chłodzenia i klimatyzacji

Zobacz więcejZwiń

Klimatyzacja to instalacja, która ma na celu utrzymanie zadanych warunków klimatycznych w danych pomieszczeniach lub obiektach. Przede wszystkim chodzi o utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności względnej, których utrzymanie zapewnia dogodne warunki pracy i funkcjonowania człowieka oraz korzystne warunki dla procesu przemysłowego czy technologicznego.

W ostatnich latach instalacja klimatyzacji jest coraz bardziej popularna, staje się standardem wyposażenia nowoczesnych obiektów. Jeżeli chcą Państwo wyposażyć swój budynek w instalację klimatyzacje, niezależnie od tego czy jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, czy duży zakład przemysłowy mogą Państwo do Nas napisać, a my doradzimy w wyborze odpowiedniego systemu, a następnie przygotujemy dokumentację projektową.

Zajmujemy się sporządzaniem i projektowaniem:

 • bilansów chłodniczych
 • układów opartych na rozwiązania typu Split, Multisplit, miniVRF, VRF
 • układów opartych na wodzie lodowej
 • układów opartych na mieszaninie woda/glikol
 • instalacji chłodzenia technologicznego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Zobacz więcejZwiń

Na co dzień w wyniku egzystencji człowieka oraz podczas prowadzenia działalności usługowej lub przemysłowej powstają różne rodzaje ścieków: bytowo-gospodarcze, tłuszczowe lub technologiczne. Odprowadzić należy również ścieki deszczowe oraz wody opadowe i roztopowe.

Zaprojektujemy dla Państwa:

 • wewnętrzne instalacje kanalizacyjne zlokalizowane w budynkach,
 • zewnętrzne instalacje kanalizacyjne zlokalizowane na terenie inwestycji,
 • szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • odzysk wody szarej ze ścieków,
 • pompownie i przepompownie ścieków,
 • zbiorniki retencyjne wody deszczowej,
 • odwodnienia dachów, tarasów, parkingów itp.

Instalacje teletechniczne i automatyki

Zobacz więcejZwiń

Czy wyobrażają sobie Państwo budynek bez dostępu do Internetu albo fabrykę bez systemu monitoringu? My też nie. A może ważniejsze, by tylko osoby upoważnione miały wstęp do niektórych pomieszczeń?

Jeśli poszukują Państwo innowacyjnych rozwiązań z obszaru teletechniki i automatyki dla Państwa firmy, fabryki czy budynku lub chcą mieć możliwość zarządzania zdalnie bez konieczności wychodzenia z domu to dobrze Państwo trafili.

Idąc z duchem czasu i wykorzystując najnowsze technologie możemy przygotować szereg instalacji, które będą podnosiły komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo osób oraz mienia.

Zaprojektujemy instalacje teletechniczne:

 • sieci komputerowe LAN, WiFi, IT,
 • system kontroli dostępu,
 • telewizję przemysłową CCTV,
 • instalację przyzywową (szpitale, domy opieki, WC),
 • instalacja antenowa RTV/SAT,
 • instalację domofonową,
 • instalacja alarmowa,
 • systemy parkingowe (zajętości miejsc postojowych, opłat),
 • systemy zliczania klientów,
 • nagłośnienie muzyczne / AUDIO.

Sporządzimy projekty instalacji bezpieczeństwa:

 • SSP (system sygnalizacji pożaru),
 • DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
 • COD (oddymianie klatek schodowych),
 • SUG (stałe urządzenia gaśnicze),
 • detekcji gazów (np. CO, LPG, itp.).

Instalacje automatyki:

 • BAS (Building Automation System) – projekty kompleksowej automatyzacji budynków (galerie handlowe, biurowce, hotele i inne) z zastosowaniem najnowszych systemów DDC (Direct Digital Contols),
 • Automatyzacja wentylacji i klimatyzacji,
 • Automatyka strefowa,
 • Monitoring i sterowanie obwodów elektrycznych,
 • Monitoring instalacji technicznych,
 • BMS (Building Managment Systems) – projekty integracji systemów BAS i SMS (Security Managment Systems) w jeden system zarządzania budynkiem,
 • Projekty AKPiA – projekty automatyzacji procesów technologicznych dla energetyki i przemysłu.

Instalacje gazowe

Zobacz więcejZwiń

Głównym medium, z którego wytwarzane zostaje ciepło dla większości obiektów jest gaz ziemny. Ten nośnik energii stosowany jest również m.in. w gastronomii. Gaz wykorzystywany jest zarówno w małych domkach jak i budynkach wielorodzinnych, halach produkcyjnych czy wolnostojących kotłowniach. Przy większych mocach urządzeń konieczne jest zastosowanie systemów detekcji gazu.

Sporządzimy dla Państwa dokumentację projektową obejmującą:

 • przygotowanie wniosków o Warunki Techniczne,
 • wewnętrzne instalacje gazowe (terenowe i w budynku),
 • przyłącza i sieci gazowe,
 • instalacje zbiornikowe gazu płynnego.

Instalacje gazów technicznych

Zobacz więcejZwiń

Większość hal produkcyjnych wykorzystuje do procesów technologicznych sprężone powietrze. Również w małych obiektach, jak warsztaty samochodowe ten nośnik energii jest wykorzystywany. Z kolei np. w szpitalach i laboratoriach istotne jest doprowadzenie gazów technicznych (medycznych) jak tlen, podtlenek azotu czy dwutlenku węgla lub instalacja próżni. Systemy dopasowane do potrzeb zarówno pod kątem rodzaju gazu, ciśnienia, jak i wymaganego stopnia czystości.

Zaprojektujemy dla Państwa:

 • instalacje sprężonego powietrza i próżni,
 • instalacje gazów technicznych i neutralnych,
 • sprężarkownie.

Instalacje grzewcze

Zobacz więcejZwiń

Posiadają Państwo niedogrzane pomieszczenia albo uciążliwe grzejniki, które psują aranżację poszczególnych pomieszczeń? Wykorzystując współczesne technologie zaproponujemy preferowany sposób ogrzewania dla każdego budynku, zarówno małych obiektów (domki), jak i dużych (hale przemysłowe, budynki wielorodzinne, biurowce, budynki użyteczności publicznej itp.).

Przygotujemy dla Państwa:

 • bilans zapotrzebowania na ciepło,
 • projekt instalacji ogrzewania grzejnikowego,
 • projekt instalacji ogrzewania podłogowego,
 • projekt instalacji ogrzewania powietrznego (nagrzewnice wodne, gazowe),
 • projekt instalacji ogrzewania promiennikowego,
 • projekt instalacji ciepła technologicznego (zasilanie kurtyn, central wentylacyjnych, urządzeń technologicznych,
 • projekt instalacji stropów aktywowanych termicznie.

Zaprojektujemy źródło ciepła (na cele ogrzewania CO i CT oraz przygotowania ciepłej wody), takie jak:

 • kotłownie na paliwo gazowe (lotne i płynne), paliwo stałe: małej i dużej mocy,
 • kotłownie parowe,
 • kotłownie kontenerowe,
 • węzły ciepła,
 • układy z pompami ciepła (powietrze-woda; glikol-woda, woda-woda, gazowe),
 • układy dolnego źródła ciepła dla PC (wymiennik pionowy i poziomy),
 • instalacje solarne,
 • instalacje zbiornikowe oleju opałowego.

Budownictwo pasywne

Zobacz więcejZwiń

Interesuje Państwa budownictwo pasywne? Budynki zero energetyczne? A może chcieliby Państwo zamieszkać lub użytkować budynek o dodatnim bilansie energetycznym? Posiadamy w zespole Certyfikowanego Europejskiego Projektanta Budynków Pasywnych (CEPHd), który chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Standardem wyprzedzającym obecne w Polsce wymagania w zakresie efektywności energetycznej jest idea budownictwa pasywnego, zgodna z Passive House Institute (PHI), która łączy wysoki komfort mieszkalny z bardzo niskim zużyciem energii. Budownictwo pasywne cechuje bardzo dobra efektywność energetyczna, optymalny komfort cieplny i wysoki stopień zadowolenia użytkowników z warunków ich otaczających, a także ochrona przed potencjalnymi szkodami wywołanymi nadmierną kondensacją pary wodnej.

Przeprowadzimy dla Państwa:

 • konsultacje energetyczne związane z poprawą efektywności energetycznej budynków kubaturowych,
 • obliczenia w programie PHPP (Passive House Planning Package),
 • symulacje energetyczne, środowiskowe i ekonomiczne zastosowanych rozwiązań,
 • analizę wyboru technicznego wyposażenia budynku (źródła ciepła i chłodu, instalacji wentylacji mechanicznej),
 • identyfikacje mostków cieplnych i termicznych oraz ich obliczenia numeryczne,
 • wraz z partnerami przeprowadzimy przez proces inwestycyjny (od koncepcji, poprzez projektowanie, na wykonawstwie kończąc),
 • szkolenia dla potencjalnych Inwestorów, Wykonawców oraz uczniów szkół średnich i zawodowych,
 • nadzór nad jakością budowy budynku tego typu.

Zaprojektujemy dla Państwa:

 • energooszczędne instalacje sanitarne i elektryczne w budynkach pasywnych,
 • instalacje techniczne zgodnie ze standardem budownictwa pasywnego,
 • instalacje gruntowych wymienników ciepła (GPWC, GGWC, GŹWC),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika).

Instalacje technologiczne

Zobacz więcejZwiń

W zakładach przemysłowych i produkcyjnych oraz w innych obiektach występują instalacje technologiczne związane z profilem działalności danego przedsiębiorstwa. Poprawne ich funkcjonowanie zależy od prawidłowego projektu i wykonawstwa. Proces projektowy jest zależy m.in. od specyfiki i wymagań technologicznych, wytycznych i oczekiwań Inwestora, możliwości technicznych i uwarunkowań prawnych. Nasze kompetencje pozwalają na pełne wsparcie w procesach opracowania wstępnych założeń projektowych, koncepcji projektowych oraz kompletnych wielobranżowych projektów wykonawczych, tak w obrębie nowo projektowanych układów technologicznych, jak również modernizacji już istniejących

Zaprojektujemy dla Państwa:

 • instalację technologiczną odbioru ciepła (np. pre-cooling, free-cooling, chłodzenie adiabatyczne),
 • instalację technologiczną dostarczenia ciepła (np. instalacje parowe, instalacje wysokotemperaturowe),
 • instalację technologiczną kondycjonowania i oczyszczania powietrza (np. nawilżanie, osuszania, dostarczenie i odprowadzenie ciepła, odpylanie),
 • instalacje odzysku ciepła m.in. z procesów cieplnych, maszyn produkcyjnych, sprężarek powietrza,
 • instalacje kogeneracji i trigeneracji,
 • modernizacje istniejących instalacji technologicznych.

Instalacje pary

Zobacz więcejZwiń

Procesy technologiczne w przemyśle często wymagają dostarczania, bądź odbioru ciepła. Do takich układów stosuje się najczęściej instalacje pary technologicznej i kondensatu. Wytwornica pary lub kocioł parowy zamienia energię zawartą w dostarczonym paliwie w ciepło, które z kolei podnosi temperaturę i ciśnienie wody, finalnie zmieniając stan skupienia wody w parę, która jest nośnikiem ciepła z kotła do linii technologicznej. Para obok jej wytworzenia musi zostać osuszona i oczyszczona, do czego służą odpowiednio osuszacze i filtry pary. W wykonanych zgodnie z projektem instalacjach parowych unika się uderzeń wodnych. Niezwykle istotna jest także poprawna gospodarka kondensatem.

Zaprojektujemy dla Państwa:

 • instalację technologiczną pary,
 • instalację kondensatu,
 • kotłownię parową gazową, olejową, odzysknicową.

Audyty energetyczne

Zobacz więcejZwiń

Audyt energetyczny to opracowanie będące oceną stanu istniejącego gospodarowania i konsumpcji energii w badanym obiekcie / zakładzie przemysłowym oraz określeniem możliwości i środków poprawy tego stanu, a także będące oceną energetycznej, środowiskowej oraz ekonomicznej efektywności proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność użytkowania energii. To ekspertyza o walorach technicznych, energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych dotycząca użytkowania energii w każdej jej formie w badanym obiekcie.

Przeprowadzimy dla Państwa:

 • audyt remontowy i termomodernizacyjny,
 • audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia,
 • cykliczny audyt energetyczny dla dużego przedsiębiorstwa,
 • pomożemy w pozyskaniu białych certyfikatów.

Poza powyższym możemy przygotować:

 • charakterystykę energetyczną budynku,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Wykonawstwo

Zobacz więcejZwiń

.